ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

 
นางสมพร หวานเสร็จ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     สิทธิคนพิการตามกฎหมาย 

สิทธิคนพิการตามกฎหมาย
สิทธิคนพิการตามกฎหมาย  

สาระสำคัญ เรื่อง สิทธิคนพิการตามกฎหมาย

สาระสำคัญ เรื่อง สิทธิคนพิการตามกฎหมาย 

กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิของคนพิการ เป็นไปตาม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ”  โดยระบบความคิดในการทำงานด้านคนพิการต้องประกอบด้วยหลักการสำคัญ ๔ ประการ ดังนี้

๑. คนพิการทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน - โดยเปลี่ยนสังคมไทยจาก เวทนานิยมหรือ สังคมฐานสงเคราะห์ไปสู่ สังคมฐานสิทธิซึ่งคนพิการทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและเท่าเทียมกับคนทั่วไป เช่น คนพิการทุกคนจะได้ เบี้ยความพิการเดือนละ ๕๐๐ บาท ตั้งแต่เมษายน ๒๕๕๓ ส่วน สังคมฐานสงเคราะห์ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ให้จะให้ใคร เป็นเรื่องของเมตตาธรรม ซึ่งเหมาะกับการดูแลคนแบบปัจเจก หรือเป็นรายบุคคล ซึ่งมักปฏิบัติโดยองค์กรเอกชน แต่ ระดับรัฐต้องปฏิบัติงานโดยใช้ฐานสิทธิ

๒. ความพิการเป็นความหลากหลายของมนุษยชาติ คนพิการจึงมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และสิทธิเท่าเทียมกับคนทั่วไป - การกำหนดนิยามของ ความพิการจึงไม่ให้ความสำคัญต่อความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา แต่  ความพิการขึ้นอยู่กับสังคม สภาพแวดล้อม และโอกาส ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเท่าเทียม กับคนทั่วไป ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เอื้อ คนพิการยิ่งพิการมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเท่าเทียม กับคนทั่วไป ความพิการก็จะไม่มาก นั่นคือ ความพิการ เกิดจากสภาพร่างกายของคนพิการ กับ อุปสรรคในสภาพแวดล้อม

๓. คนพิการต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุว่า การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะปฏิบัติมิได้  และ

๔. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ถ้าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ความพิการจะไม่เป็นอุปสรรคและคนพิการจะสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างเท่า เทียมกับคนทั่วไป (ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ / มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๒)

 

 ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

 

 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.224.43.96
คุณเข้าชมลำดับที่ 128,353

ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-247-4685-6  Fax : 02-247-4685
Email : spedubkk@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.