ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

 
นางสมพร หวานเสร็จ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ โรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     งานวิจัย Work Boxes System 
งานวิจัย Work Boxes System
งานวิจัย Work Boxes System  
     นางสาวจาวรีย์ ขวัญแก้ว : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญดาวน์โหลด
     นางสาวชนิดา ทุมสะกะ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ดาวน์โหลด
     นางจันทนา พละทรัพย์ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีดาวน์โหลด
     ภาวิณี วิบูลย์สิน : ผลการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถด้านการเรียนรู้ทั้ง 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีดาวน์โหลด
     นางสาวชริกา ไชยเดช : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองดาวน์โหลด
     นางสาวมีนญาดา วงษาลี : ผลของการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูดาวน์โหลด
     มาลิณี คำมะมูล : ผลการใช้ระบบกล่องงาน(Work Boxes System) ที่มีต่อความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมใน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติก กรณีศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายดาวน์โหลด
     นางสาวสรัญญา คีรีวรรณ์ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน(Work Boxes System) กรณีศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ดาวน์โหลด
     นางสุนิตา คงวิจิตร : ผลของการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
     นางวงเดือน พรมวิชัย : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญาโดยใช้ระบบกล่องงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยดาวน์โหลด
     นางสาวปาริฉัตร พลับพลาทอง : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาโดย ใช้ระบบกล่องงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีดาวน์โหลด
     นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักเรียนบุคคลออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรีดาวน์โหลด
     นางสาวสุพัตรา คำหงษ์ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วดาวน์โหลด
     นางสาวศุจินันท์ อุ่นจิต : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครดาวน์โหลด
     นางสาวฉัตรสุดา ปิ่นกำลัง : ศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามดาวน์โหลด
     นางสาวพิรุฬห์ภัค ศรีคุ้มเหนือ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของบุคคลออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการดาวน์โหลด
     นางพรศิริ เกื้อสกูล : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ทั้ง 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลดาวน์โหลด
     นางสาววรวลัญช์ วิโย : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักเรียนพิการซ้อน โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครดาวน์โหลด
     นางสาวสะใบทิพย์ ขาววิเศษ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบกล่องงานดาวน์โหลด
     นางสาวภาวิณี เทมียโก : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยดาวน์โหลด
     นางธรรมพร มณีกุล : ผลของการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนดาวน์โหลด
     นายนภสินธุ์ ดวงประภา : การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ 7 ทักษะตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนออทิสติกโดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางดาวน์โหลด
     สะไบแพร หมอกมีชัย : ผลการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติก ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีดาวน์โหลด
     นายอนุรักษ์ ศรีสันต์ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษา นักเรียนออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System)กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยองดาวน์โหลด
     นางสาวฤดี บัวหลวง : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองดาวน์โหลด
     นางศิริรัตน์ ปักการะถา : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดดาวน์โหลด
     นางสาวเพ็ญนภา พนมแก : ผลการใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System ) ที่มีต่อความสามารถ ด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธรดาวน์โหลด
     นางสาวภคินี แดงปะละ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนดาวน์โหลด
     นางสาววิจิตรา ศิริ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารดาวน์โหลด
     เสาวลักษณ์ จงจิตต์ : ผลของการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Work Boxes system) กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
     นางสาวศุภิสรา เกือนสันเทียะ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องาน (Work Boxes System) ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตดาวน์โหลด
     ครูสุชาดา ปาดอน : ผลของการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของบุคคลพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาดาวน์โหลด
     นางสาวกฤติกา คชปัญญา : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการ ศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบกล่องงาน Work Boxes System กรณีศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ดาวน์โหลด
     นางชุติพร เหล็กคำ : ศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนประเภทพิการซ้อน โดยใช้ระบบกล่องงาน (work box system) ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
     นางชญาดา นาควัชรานันท์ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีดาวน์โหลด
     นางสาวมยุรา อนุญาหงษ์ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ระบบกล่องงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรดาวน์โหลด
     นางสาวภัทร์ณฤนท์ สุวรรณน้อย : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนออทิสติกโดยใช้ระบบกล่องงาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุงดาวน์โหลด
     นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัย : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาของเด็กออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาดาวน์โหลด
     นางชลธิชา ปานพิมพ์ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของบุคคลออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
     นายไพโรจน์ ไพรเขียว : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนบุคคลออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานีดาวน์โหลด
     นายกิตติ บุญเรือง : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรีดาวน์โหลด
     นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงานดาวน์โหลด
     นายตุลชาติ ชุ่มชื่น : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีดาวน์โหลด
     นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน(Work Boxes System) กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ดาวน์โหลด
     นางสาวอนุรินทร์ ศรีลาฤทธิ์ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักเรียนออทิสติกโดยใช้ระบบกล่องงาน กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬดาวน์โหลด
     นางนิศากร หาดจันทร์ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน(Work Boxes System) กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านดาวน์โหลด
     นางสาวกัญญาณี สนใจ : ผลของการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสดาวน์โหลด
     นายชิตณรงค์ ภูดวงเดือน : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีดาวน์โหลด
     นางสาวภณิดา มาตราช : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ดาวน์โหลด
     นางสาวนิตยา พรมขาวทอง : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
     นางสาวนิจสัย จำปา : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมดาวน์โหลด
     นางสาวประภาวรรณ พุมมา : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน(Work Boxes System) ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกดาวน์โหลด
     นางสาวปฏิญญา อิ่มเทศ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากดาวน์โหลด
     นางสาวปฏิญญา อิ่มเทศ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากดาวน์โหลด
     นางสาวธัชพรรณ กันทะเนตร : ผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 7 ทักษะ โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดดาวน์โหลด
     นายสุฤทธิ์ บุญรอด : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กทีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System)ดาวน์โหลด
     นายมงคล เกตุสุวรรณ์ : ผลการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรดาวน์โหลด
     นางจิราภรณ์ อักษรนู : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิดาวน์โหลด
     นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทดาวน์โหลด
     นางสาวจินตนา สุริยพงศ์ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน ( Work Boxes System) กรณีศึกษาศูนย์การศึกษา ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราดาวน์โหลด
     นางสาวจรินยา ณ จัตุรัส : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบกล่องงาน ( Work Boxes System)ดาวน์โหลด
     นางสาววิลดา หอมจันทร์ : ผลของการใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ที่มีต่อความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรดาวน์โหลด
     นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ดาวน์โหลด
     นางสาวพิชญ์สินี ภารมงคล : ผลการใช้ระบบกล่องงานที่มีผลต่อความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีดาวน์โหลด
     นางสาวณัฐนันท์ ก้งวัตร : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กที่มีความบกพร่อง ด้านการพูดและภาษา โดยใช้ระบบกล่องงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ดาวน์โหลด
     นางสาวกิ่งดาว เป็งคำมา : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ใน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีดาวน์โหลด
     นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ใน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาดาวน์โหลด
     นางสาวกัญณภัทร พลศรี : การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีดาวน์โหลด
     นางสาวคัทรียา คลังดงเค็ง : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน ในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นดาวน์โหลด
     นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้าย : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ใน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของบุคคลออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ดาวน์โหลด
     นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบกล่องงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกดาวน์โหลด
     นางสาวปานน้ำผึ้ง ชะเกตุ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีดาวน์โหลด
     นางนงลักษณ์ ยงสม : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีดาวน์โหลด
     นางสาวเสาวลักษณ์ มิตสุวรรณ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โดยใช้ระบบกล่องงาน ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังดาวน์โหลด
     นายจีระพงศ์ เพียรเจริญ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ระบบกล่องงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาดาวน์โหลด
     นางสาวบุญญารัตน์ ทองสุวรรณ์ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียนรู้ 7 ทักษะ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยใช้ระบบกล่องงาน (Work Boxes System) ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลาดาวน์โหลด
     นายสมาน ทวีเลิศ : การศึกษาความสามารถด้านการเรียน 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของบุคคลพิการซ้อนโดยใช้ระบบกล่องงาน ในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐมดาวน์โหลด
     นางสาวปารีนารถ จันทร์ไมตรี : การศึกษาความสามารถ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติก โดยใช้ระบบกล่องงานดาวน์โหลด

 

 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.167.202.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 128,914

ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-247-4685-6  Fax : 02-247-4685
Email : spedubkk@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.